Bengkel Kemahiran ICT Untuk Pensyarah Baharu
(ICT-PIPB)

Bengkel Unit 4 (Kemahiran ICT) Untuk Program Induksi Pensyarah Baharu